Documente și Ghiduri

Documente programatice

Regulamentul (UE) 2021/1057 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 instituie Fondul social european Plus (FSE+) și stabilește obiectivele fondului, bugetul acestuia pentru perioada 2021-2027, modalitățile de punere în aplicare, formele de finanțare ale Uniunii Europene (UE) și normele de acordare a unei astfel de finanțări.

Aspecte cheie

FSE+ integrează fostul Fond social european, Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane și Programul UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială.

Direcții de acțiune

FSE+ este format din 2 componente:

 • componenta de gestiune partajată;
 • componenta de ocupare a forței de muncă și inovare socială (EaSI) sub gestionarea directă și indirectă.

Obiective

FSE+ are 2 obiective generale:

 • să ajute statele membre ale UE și regiunile UE să atingă niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, protecție socială echitabilă și o forță de muncă calificată și rezistentă, pregătită pentru viitor, precum și societăți incluzive și echitabile, care să urmărească eradicarea sărăciei și respectarea principiilor stabilite în Pilonul european al drepturilor sociale;
 • să sprijine, să completeze și să adauge valoare politicilor statelor membre pentru a asigura șanse egale, acces egal la piața muncii, condiții de muncă echitabile și de calitate, protecție socială și incluziune.

Domenii prioritare

FSE+ se va concentra pe o serie de domenii prioritare, inclusiv:

 • sprijinirea tinerilor care au fost afectați în mod deosebit de criza socioeconomică declanșată de pandemia de COVID-19, oferind resurse care să îi ajute să obțină o calificare, un loc de muncă de calitate și să își îmbunătățească educația și competențele;
 • ajutarea copiilor aflați în dificultate prin alocarea de resurse pentru acțiuni specifice care vizează combaterea sărăciei copiilor și sprijinirea celor mai vulnerabili din societate care suferă de pierderi de locuri de muncă și reduceri de venituri, inclusiv prin furnizarea de alimente și asistență materială de bază celor mai defavorizați;
 • recalificarea și perfecționarea persoanelor pentru tranziția către o economie verde și digitală și îmbunătățirea calității sistemelor de educație și formare;
 • promovarea egalității de gen, a egalității de șanse și a nediscriminării;
 • consolidarea capacității partenerilor sociali și a organizațiilor societății civile;
 • promovarea inovației sociale în întreaga UE prin cooperare transnațională;
 • furnizarea de sprijin direct inovației sociale prin componenta EaSI.

Alocarea resurselor

Regulamentul include anumite cerințe minime pentru alocarea resurselor de gestiune partajată a FSE+ de către statele membre:

 • cel puțin 25 % pentru promovarea incluziunii sociale;
 • cel puțin 3 % pentru sprijinirea celor mai defavorizate persoane;
 • statele membre a căror rată medie a copiilor expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială pentru perioada 2017-2019 a fost peste media UE trebuie să aloce cel puțin 5 % din resursele lor pentru combaterea sărăciei copiilor;
 • statele membre a căror rată medie a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani care nu aveau un loc de muncă, nu erau în sistemul de învățământ sau de formare profesională în perioada 2017-2019 a fost peste media UE trebuie să aloce cel puțin 12,5 % din resursele lor pentru acțiuni specifice și reforme structurale pentru a sprijini ocuparea forței de muncă pentru tineri, educație profesională și formare, în special ucenicie, și tranziția de la școală la muncă, căi de reintegrare în educație sau formare și educație prin a doua șansă, în special în contextul punerii în aplicare a schemelor în temeiul garanției pentru tineret.

Buget și gestionare

FSE+ are un buget de aproape 88 de miliarde EUR (prețuri la nivel de 2018) pentru 2021-2027.

Cea mai mare parte a finanțării (87,3 miliarde EUR din prețurile de la nivelul anului 2018) din cadrul FSE+ este alocată în cadrul componentei de gestiune partajată cu statele membre. Autoritățile de management privind FSE+ din fiecare stat membru al UE vor distribui banii pentru proiecte relevante derulate de o serie de organizații publice și private.

Comisia Europeană gestionează direct o cotă mai mică (aproximativ 676 de milioane euro la prețurile din 2018) în cadrul componentei EaSI.

Pentru a accelera transferul și a facilita extinderea soluțiilor inovatoare, 175 de milioane euro sunt alocate pentru cooperarea transnațională.

Normele comune ale UE privind gestionarea fondurilor, aplicabile tuturor fondurilor politicii de coeziune, sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2021/1060 (a se vedea sinteza).

De când se aplică Regulamentul?

S-a aplicat parțial, pentru componenta EaSI, de la 1 ianuarie 2021 și integral de la 1 iulie 2021.

Sursa: EUR-Lex

Programe de lucru EaSI 

 • Programul de lucru EaSI 2024;
 • Programul de lucru EaSI 2023; Puteți accesa prima modificare a programului aici, iar a doua modificare este disponibilă aici.
 • Programul de lucru EaSI 2022;
 • Programul de lucru EaSI 2021.