Despre EaSI

Despre EaSI

Componenta „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” (EaSI) a Fondului social european Plus (FSE+) dispune de un buget de 762 de milioane EUR. Bazată pe fostul program EaSI (Programul EaSI 2014-2020), aceasta continuă să pună accent pe elaborarea de politici bazate pe date concrete și pe experimentarea socială, pe susținerea mobilității profesionale și pe activitățile aferente instrumentului nefinanciar din cadrul fostei axe Microfinanțare și antreprenoriat social.

Ca parte a FSE+, urmărește aceleași obiective de politică ca și FSE+, având drept cadru principal Pilonul european al drepturilor sociale.

EaSI se axează pe următoarele priorități principale de politică:

            1) ocuparea forței de muncă și competențe,

            2) piețele forței de muncă și mobilitatea forței de muncă,

            3) protecția socială și incluziunea activă și

            4) condițiile de muncă.

EaSI sprijină activitățile de analiză (anchete, studii, colectarea de date statistice, metodologii, clasificări, microsimulări, indicatori și sprijin pentru observatoarele și analizele comparative la nivel european) pentru a promova elaborarea de politici bazate pe date concrete în domeniul social și al ocupării forței de muncă.

În cadrul EaSI, părțile interesate pot beneficia de activitățile de creare de rețele și de consolidare a capacităților.

Pentru a contracara deficiențele de pe piața forței de muncă și pentru a dezvolta o piață integrată a forței de muncă în UE, EaSI finanțează parteneriate transfrontaliere și servicii în regiunile transfrontaliere, precum și programe specifice de mobilitate a forței de muncă la nivelul UE, în vederea ocupării posturilor vacante acolo unde sunt identificate dezechilibre ale piețelor forței de muncă.

Activitățile de comunicare și diseminare constituie, de asemenea, elemente esențiale ale programului. Dintre acestea se disting în special învățarea reciprocă prin schimb de practici, abordările inovatoare, evaluările inter pares și analizele comparative, dar și ghidurile, evenimentele, rapoartele, materialele informative și acoperirea mediatică.

Gestionarea EaSI

Spre deosebire de cealaltă componentă a Fondului social european Plus (FSE+), cea mai mare parte a componentei „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” (EaSI) este gestionată de serviciile Comisiei Europene. În cazul gestiunii directe, Comisia Europeană publică cereri de propuneri pentru a acorda granturi destinate proiectelor, precum și cereri de oferte, pentru a atribui contracte de prestare de servicii și/sau de aprovizionare. Comisia poate acorda și premii. O mică parte din program este implementată de organizații internaționale și este gestionată direct de către acestea.

Activitățile sunt descrise în programele anuale de lucru, elaborate după consultări cu statele membre și cu părțile implicate, inclusiv cu reprezentanți ai societății civile.

Grupul tehnic de lucru EaSI din cadrul Comitetului FSE+ este compus din reprezentanți ai guvernelor statelor membre și ai Comisiei Europene. Grupul discută pe marginea implementării componentei EaSI, în special a programelor sale de lucru.  Puteți consulta mai multe informații despre Grupul tehnic de lucru pe pagina EaSI în țara dumneavoastră.

Programele anuale de lucru EaSI sunt disponibile aici.

Ce sunt granturile și licitațiile

Grantul este o contribuție financiară menită să sprijine proiecte sau organizații care promovează interesele UE sau ajută la punerea în aplicare a unui program sau a unei politici UE. Granturile sunt acordate în urma unor cereri de propuneri, cu excepția cazului în care beneficiarul este singurul care poate sau are dreptul de a executa acțiunea respectivă. În programele de lucru menționate anterior există asemenea excepții.

Cererile de propuneri se publică pe portalul Funding and Tenders.

Comisia utilizează achizițiile publice pentru a achiziționa serviciile și produsele necesare implementării programului, inclusiv servicii cu caracter intelectual (rapoarte statistice sau de audit, servicii de consultanță, materiale de comunicare, traduceri, etc.)

Procedurile de licitație lansate în cadrul EaSI se publică aici.  Procedurile de achiziții publice de mare anvergură sunt publicate și în suplimentul la Jurnalul Oficial al UE și pe platforma de achiziții publice electronice a instituțiilor UE:  Baza de date TED (tenders electronic daily)

Cine poate participa

Contractele sunt atribuite în conformitate cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului privind achizițiile publice. La procedurile de achiziție publică pot participa toate entitățile cu sediul în statele membre și în țările terțe participante la un acord internațional sau bilateral.

În ceea ce privește granturile, la cererile de propuneri EaSI pot participa persoane și organizații din următoarele țări:

  • statele membre ale UE (și țările și teritoriile acestora de peste mări);
  • țările SEE, în conformitate cu Acordul SEE;
  • țările în curs de aderare la UE, țările candidate și potențial candidate, în conformitate cu dispozițiile acordurilor-cadru încheiate cu acestea;
  • țările terțe care au semnat un acord de participare la componentă sau o țară terță menționată în programul de lucru EaSI, dacă este nevoie de aceasta pentru îndeplinirea obiectivelor unei acțiuni.  Totuși, în cazul din urmă, organizațiile cu sediul în astfel de țări terțe ar trebui să suporte, în principiu, costurile lor de participare.

În sfârșit, EaSI este deschis participării tuturor entităților juridice create în temeiul legislației Uniunii și tuturor organizațiile internaționale.

Sursa: Comisia Europeană - FSE+ direct (EaSI)