Apeluri de proiecte

Schema de Mobilitate EURES

Solicitanți eligibili Finanțare acordată Perioada de depunere

Doar consorțiile sunt eligibile.

(vezi mai jos  secțiunea „Solicitanți eligibili”)

granturi între 2 milioane de euro și 6 milioane de euro  19 martie 2024 - 4 iunie 2024, ora 17:00 CET (Brussels)

Sursa de finanțare

Aceast apel este finanțat în cadrul componentei „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” (EaSI) a Fondului social european Plus (FSE+).

Operator de program

Comisia Europeană prin Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL)

Denumire completă apel

ESF-2024-EURES-TMS - EURES Targeted Mobility Scheme (TMS)

Descriere

Schema de Mobilitate EURES reprezintă o măsură europeană pe piața muncii destinată abordării lipsei de forță de muncă și a locurilor de muncă greu de ocupat, combinând servicii personalizate de recrutare, potrivire, formare și plasare cu stimulente financiare. Măsurile de sprijin pot varia în funcție de nevoile pieței muncii, dar ar trebui să includă cel puțin dispoziții pentru interviuri în alte state membre ale UE, relocare, formare lingvistică, precum și sprijin pentru integrarea în țară și la locul de muncă. Beneficiarii finali vor fi cei care caută un loc de muncă și schimbătorii de locuri de muncă, stagiarii și ucenicii, precum și întreprinderile recrutoare, inclusiv IMM-urile. Atât persoanele fizice, cât și întreprinderile (IMM-urile) pot primi sprijin financiar direct sub formă de indemnizații direcționate.

Acțiunea vizează ocuparea locurilor de muncă greu de ocupat, așa cum sunt identificate în studiile naționale/ale pieței muncii UE sau alte surse de date. Acțiunea, orientată puternic către rezultate, poate contribui la:

 • abordarea nevoilor pieței muncii;
 • îmbunătățirea condițiilor pentru cei care caută un loc de muncă și pentru muncitori pentru a-și exercita dreptul la libertatea de mișcare în cadrul UE și pentru a aborda dezechilibrele piețelor muncii, precum și penuria de forță de muncă și de competențe.
 • îmbunătățirea catalogului de servicii al organizațiilor EURES;
 • promovarea parteneriatelor public-private în cadrul EURES.

Obiectiv

Obiectivul general al acestui apel este asigurarea a aproximativ 4 000 de repartizări de oameni în locuri de muncă, în special pentru tineri.

Solicitanți eligibili

Pentru a fi eligibili, coordonatorii (solicitanții principali) trebuie să fie entități nonprofit, incluse în următoarele categorii:

 • Birourile Naționale de Coordonare EURES,
 • Membri EURES sau parteneri EURES care sunt încadrați în organizații al căror obiectiv principal este asigurarea furnizării de servicii de ocupare și plasare a forței de muncă pentru cei care caută un loc de muncă

Coaplicanții trebuie să fie entități juridice incluse în următoarele categorii:

 • Organizațiile membre EURES (adică Birourile Naționale de Coordonare, Membri și Parteneri EURES),
 • Actorii publici sau privați din piața muncii (inclusiv sectorul terțiar) care furnizează aceleași servicii ca solicitantul principal și/sau servicii complementare orientate către clienți în alte domenii de expertiză, cum ar fi informații, formare, educație, orientare în carieră, mentorat, consultanță juridică, sprijin pentru integrare sau alte servicii echivalente.

Componența consorțiului

Numai consorțiile sunt eligibile.

Propunerile trebuie să fie depuse de un consorțiu format din cel puțin doi solicitanți (beneficiari; nu entități afiliate). Cei 2 beneficiari trebuie să fie organizații membre/partenere EURES stabilite în cel puțin două țări diferite din UE/SEE.
Toți beneficiarii care semnează acordul de subvenționare cu Comisia trebuie să fie implicați în mod activ în punerea în aplicare a acțiunii și să se angajeze financiar (fie prin angajarea de personal, fie prin suportarea altor costuri, fie prin furnizarea unei contribuții financiare directe). Modul în care aceștia sunt implicați financiar trebuie să fie detaliat în bugetul proiectului din propunere.

Buget

16.000.000 euro

Cofinanțare

Contribuția proprie a solicitantului este de 5%.

Activități elgibile

Activitățile vor cuprinde furnizarea de servicii directe pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatori, inclusiv:

 • informare, recrutare, potrivire și plasare;
 • sprijin înainte și post-plasare (de exemplu, profilare și preselecție de candidați, formare lingvistică sau alte nevoi de formare, sprijin mentorat pentru stagiari și ucenici);
 • sprijin financiar direct pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă (costuri legate de interviuri și deplasări pentru relocare, formare lingvistică, recunoașterea calificărilor, programe de formare).
 • sprijin financiar direct acordat IMM-urilor pentru programe de formare pentru persoanele nou-angajate sau persoane nou-încadrate. 

Componente

Pentru a pune în aplicare aceste acțiuni, proiectele trebuie să includă cel puțin următoarele șase componente:

 1. Crearea unor parteneriate care implică diferiți actori de pe piața muncii concentrați pe anumite domenii de integrare în muncă, facilitând incluziunea persoanelor în angajare, având în vedere abordarea dezechilibrelor de pe piața muncii și deficitul de competențe.
 2. Stabilirea unor aranjamente de cooperare în cadrul parteneriatului între organizațiile membre/partenere EURES și alte actori de pe piața muncii, în special serviciile private de ocupare a forței de muncă. Acest lucru include schimbul de informații despre piața muncii conform Articolului 30 din Regulamentul EURES, furnizarea de servicii de suport pentru muncitori sau angajatori în conformitate cu articolele 12, 23, 24, 25, 26 și 27 ale aceluiași regulament, promovarea și conștientizarea oportunităților de angajare, extinderea treptată a rețelei EURES.
 3. Furnizarea de servicii pentru solicitanții de locuri de muncă și angajatori, incluzând cel puțin informații despre piața muncii și asistență cu oferte și posturi vacante, potrivirea acestora cu solicitanții de locuri de muncă și facilitarea plasării/recrutării în țările acoperite de acțiune. Furnizarea de servicii de suport trebuie adaptată specificității și nevoilor grupurilor țintă identificate, precum și sectoarelor de muncă identificate.
 4. Identificarea sectoarelor economice relevante afectate de deficitul de forță de muncă/competențe în cel puțin țările consortiului (adică țările lor de stabilire). În cazul relevant, analiza poate fi extinsă și la nivel regional.
 5. În contextul serviciilor indicate la punctul 3) mai sus, furnizarea de măsuri și sprijin financiar direct atât pentru solicitanții de locuri de muncă, cât și pentru IMM-uri, inclusiv sprijinul pentru programele de formare.
 6. Dezvoltarea de măsuri de sprijin post-plasament pentru solicitanții de locuri de muncă și angajatori.

Durata

Se preconizează că proiectele vor avea o durată de 24 de luni.
Sunt posibile prelungiri, dacă sunt justificate corespunzător și prin intermediul unui amendament.

Criterii de evaluare

1. Relevanță: punctaj minim: 28 puncte, punctaj maxim - 40 de puncte
2. Calitate - Elaborarea și implementarea proiectului: punctaj minim -14 puncte, punctaj maxim - 20 de puncte
3. Calitate: Echipa de proiect și modalitățile de cooperare: punctaj minim -14 puncte, punctaj maxim - 20 de puncte
4. Impact: punctaj minim -14 puncte, punctaj maxim - 20 de puncte

Nivel minim de calitate: 70/100 puncte, cu respectarea punctejelor minime pe cele 4 criterii de evaluare

Detalii

Note:

*Limba oficială a apelului este limba engleză.

*Traducerea în limba română a fost realizată de echipa EaSI România - Punct de Contact Național.

*Sursa primară a informațiilor este portalul Funding & Tenders.

Vizualizări: 115
Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

19 martie 2024 - 04 iunie 2024

Contact
 • pentru întrebări generale privind FSE+: EMPL-EaSI@ec.europa.eu
 • pentru întrebări specifice legate de acest apel: EMPL-ESF-2024-EURES-TMS@ec.europa.eu 
Documente relevante
Depunere proiect
 • Depunerea proiectelor se face electornic. 
 • Pentru detalii privind accesul în platformă, consultați pagina apelului la următorul link.