Apeluri de proiecte

Parteneriate transfrontaliere EURES și sprijin pentru cooperarea EURES privind mobilitatea intra-UE pentru țările SEE și partenerii sociali FSE

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
A se vedea secțiunea „Eligibilitatea solicitanților” de mai jos
 • C1- granturi între 300.000 și 1.500.000 euro per proiect;
 • C2 și C3 - granturi între 50.000 și 150. 000 euro per proiect.

3 mai 2023, ora 18:00 (17:00 CET – Brusseles Time)

Sursa de finanțare

Aceast apel este finanțat în cadrul componentei „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” (EaSI) a Fondului social european Plus (FSE+).

Operator de program

Comisia Europeană prin Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL)

Denumire completă apel

ESF-2023-EURES-CBC - EURES Cross-border partnerships and support to EURES cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners 

Componente

Apelul are trei componente:

 • C1: ESF-2023-EURES-CBC-ECP — EURES Cross-border partnerships
 • C2: ESF-2023-EURES-CBC-EEA — EURES EEA non-EU countries cooperation
 • C3: ESF-2023-EURES-CBC-SOCP — EURES Social partners cooperation

Fiecare cerere de proiect în cadrul acestui apel trebuie să abordeze doar una dintre aceste componente.

Solicitanții care doresc să se înscrie pentru mai mult de o componentă trebuie să depună o propunere separată în cadrul fiecărei teme.

Scop

C1. EURES Cross-border partnerships

Această componentă sprijină mobilitatea echitabilă a lucrătorilor din regiunile transfrontaliere, în special parteneriatele transfrontaliere care oferă servicii EURES complete.

C2. EURES EEA non-EU countries cooperation

Această componentă vizează atât țările SEE, care fac parte din EURES, pentru a oferi servicii EURES complete în țările SEE sau servicii EURES specifice pentru lucrători sau angajatori. În conformitate cu principiul-cheie „Egalitatea de șanse și de acces pe piața muncii" al Pilonului european al drepturilor sociale, acțiunea vizează să ajungă la persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în țările SEE.

C3. EURES Social partners cooperation

Cea de-a treia componentă vizează organizațiile partenerilor sociali la nivelul UE. Acesta va sprijini coordonarea activităților partenerilor sociali europeni în cadrul rețelei EURES.

Eligibilitatea solicitanților

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie:

 • să fie persoane juridice (organisme publice sau private)
 • să fie stabiliți în una dintre țările eligibile, și anume:
  • statele membre ale UE;
  • țări din afara UE (țările SEE, în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul FSE+).

C1. EURES Cross-border partnerships

Pentru a fi eligibil, solicitantul principal al consorțiului trebuie să fie:

 • biroul (birourile) național(e) de coordonare EURES relevant(e), desemnat(e) în conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/589 sau
 • membrul (membrii) sau partenerul (partenerii) EURES din regiunile implicate cu aprobarea biroului său național de coordonare.

Pentru a fi eligibili, ceilalți solicitanți trebuie să se încadreze într-una dintre următoarele categorii:

 • membri sau parteneri EURES;
 • Organizații sociale partenere la nivel european, național sau regional;
 • Servicii publice sau private de ocupare a forței de muncă;
 • Organizații din sectorul terțiar;
 • Alți actori relevanți activi pe piața muncii din UE/SEE, inclusiv Grupări europene de cooperare teritorială.

C2. EURES EEA non-EU countries cooperation

Pentru a fi eligibili, solicitanții unici trebuie să fie birourile naționale de coordonare EURES din țările din SEE și din afara UE, în conformitate cu articolul 29 litera (a) din Regulamentul FSE+.

C3. EURES Social partners cooperation

Solicitanții trebuie să fie parteneri sociali, stabiliți la nivel european și reprezentați în Comitetul Consultativ pentru Mișcarea Liberă a Lucrătorilor, adică:

 • Confederația Europeană a Sindicatelor;
 • Confederația Afacerilor Europene;
 • Asociația Europeană a Meșteșugurilor, Întreprinderilor Mici și Mijlocii;
 • Centrul European al Angajatorilor și Întreprinderilor care furnizează Servicii Publice și Servicii de interes general.

La componetele 1 și 3, entitățile afiliate pot participa în consorțiu, dar trebuie să satisfacă criteriile de eligibilitate ca toți solicitanții.

Componența consorțiului

C1. EURES Cross-border partnerships

Numai consorțiile sunt eligibile. Propunerile trebuie să fie prezentate de un consorțiu care include servicii de ocupare a forței de muncă la nivel regional, local și, după caz, național; organizații ale partenerilor sociali; și, dacă este cazul, alte părți interesate din cel puțin două state membre învecinate.

C2. EURES EEA non-EU countries cooperation

Consorțiile nu sunt eligibile. Sunt admise doar cererile depuse de solicitanți individuali.

C3. EURES Social partners cooperation

Acțiunile pot implica consorții. Propunerile pot fi depuse de un consorțiu, dar sunt permise și cererile depuse de un singur solicitant.

Buget

Bugetul disponibil este de 12.000.000 euro. Acest buget poate fi majorat cu maximum 20%.

Comisia se așteaptă să finanțeze între 10 și 15 propuneri.

Activități eligibile

C1. EURES Cross-border partnerships

Parteneriatele transfrontaliere trebuie să susțină următoarele activități (toate):

 • să ofere asistență în materie de recrutare prin intermediul personalului din cadrul organizațiilor care participă la parteneriat pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru angajatori din zonele de frontieră;
 • să furnizeze îndrumări și informații relevante pentru zona acoperită de parteneriat;
 • să facă publicitate informațiilor și serviciilor furnizate în conformitate cu strategia de comunicare EURES;
 • să monitorizeze rezultatele plasamentului și satisfacția clienților;
 • să contribuie la pachetul de locuri de muncă vacante și CV-uri de pe portalul EURES, în cooperare cu NCO.

În plus, parteneriatele transfrontaliere trebuie să susțină cel puțin unul dintre următoarele activități:

 • să furnizeze informații și asistență post-recrutare;
 • să adune și să analizeze date privind mobilitatea transfrontalieră care să acopere situația actuală și potențialele evoluții viitoare;
 • să elaboreze și să pună în aplicare un catalog de acțiuni specifice pentru creșterea ofertei de ucenicie și stagii transfrontaliere în regiunile participante și să ofere informații, îndrumare și asistență candidaților interesați să aplice pentru astfel de oferte transfrontaliere.
 • să contribuie la punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale cu acțiuni specifice care să abordeze cel puțin unul dintre principiile de la capitolul „condiții de muncă echitabile".
 • pe bază de voluntariat și ca activitate de sine stătătoare sau ca problemă transversală, parteneriatele transfrontaliere pot dezvolta activități și măsuri care să sprijine procesului de tranziție ecologică și digitală și de transformare a ecosistemelor industriale europene, în special reconversia și modificarea locurilor de muncă precum și crearea de locuri de muncă și dezvoltarea competențelor în regiunile lor în cadrul cadrul tranziției către o economie decarbonizată/ecologică, astfel cum este detaliat în „European Green Deal" și în Strategia digitală a UE.

C2. EURES EEA non-EU countries cooperation

Propunerile din cadrul acestei componente trebuie să susțină următoarele activități (toate):

 • să ofere asistență pentru recrutare prin consilierii EURES și alți membri ai personalului serviciilor de ocupare a forței de muncă din SEE persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorilor;
 • să ofere îndrumări și informații potențialilor solicitanți de locuri de muncă mobili și angajatorilor acestora;
 • să îmbunătățească vizibilitatea și gradul de conștientizare a EURES în țările SEE și să promoveze informațiile și serviciile furnizate, în conformitate cu strategia de comunicare EURES;
 • să monitorizeze rezultatele plasamentului și satisfacția clienților;
 • să contribuie la pachetul de locuri de muncă vacante și CV-uri de pe portalul EURES, în cooperarea cu NCO;
 • să coopereze cu alte țări EURES în proiecte comune, cum ar fi evenimente de recrutarea de personal.

În plus, propunerile din cadrul acestei componente trebuie să susțină cel puțin una dintre următoarele activități:

 • să ofere servicii noi și specializate care nu sunt sau doar parțial disponibile până în prezent, contribuind astfel la umplerea eventualelor lacune ale serviciilor prestate în regiune;
 • să sprijine punerea în aplicare a regulamentului EURES și, în special, să contribuie la ciclul de programare EURES și la schimbul de informații între statele membre; să coordoneze activitățile EURES la nivel național și să participe la reuniunile de coordonare ale rețelei EURES.

C3. EURES Social partners cooperation

Propunerile din cadrul acestei componente trebuie să susțină cel puțin una dintre următoarele activități:

 • să îmbunătățească vizibilitatea și gradul de conștientizare a EURES către membrii acestora, în conformitate cu strategia de comunicare EURES;
 • să coopereze cu alte organizații în activități legate de EURES, cum ar fi evenimente de recrutare.
 • să îmbunătățească serviciile oferite clienților de către organizațiile partenerilor sociali lucrătorilor mobili și transfrontalieri, ținând cont de bunele practici și de evoluțiile legate de sistemele de admitere pentru membrii și partenerii EURES.

În plus, propunerile din cadrul acestei componente pot susține oricare dintre următoarele activități:

 • să organizeze evenimente pentru părțile interesate legate de mobilitatea forței de muncă în interiorul UE, EURES, parteneriatele transfrontaliere și cooperarea în acest domeniu, reunind reprezentanți ai organizațiilor patronale, sindicatelor, organizațiilor publice și private servicii de ocupare a forței de muncă private și private și autorități publice, în vederea raportării către Comisiei cu privire la date, constatări și recomandări.
 • să sprijine schimbului de bune practici și a învățării reciproce în ceea ce privește dezvoltarea de servicii noi sau mai bune pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru angajatori, care să fie furnizate de partenerii sociali sau de alte organizații în contextul capitolului V din Regulamentul EURES.
 • să ofere asistență în materie de recrutare, prin intermediul personalului propriu, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorilor;
 • să ofere îndrumări și informații, potențialilor solicitanți de locuri de muncă mobili și angajatorilor acestora;
 • să participe la reuniunile de coordonare ale EURES transfrontalier parteneriate.

Durata

În mod normal, proiectele ar trebui să aibă o durată de 24 de luni (sunt posibile prelungiri, dacă sunt justificate corespunzător și prin intermediul unui amendament).

Citerii de evaluare

 • Relevanță: punctaj minim - 28 de puncte, punctaj maxim - 40 de puncte;
 • Calitate - Proiectarea și implementarea proiectului: punctaj minim - 14 puncte, punctaj maxim - 20 de puncte;
 • Calitate - Echipa de proiect și modalitățile de cooperare: punctaj minim - 14 puncte, punctaj maxim - 20 de puncte;
 • Impact: 14 puncte, punctaj maxim - 20 de puncte.

Nivel minim de calitate: 70/100 puncte

Note:

*Limba oficială a apelului este limba engleză.

*Traducerea în limba română a fost realizată de echipa EaSI România - Punct de Contact Național.

*Sursa primară a informațiilor este operatorul de program - ESFA

Vizualizări: 31
Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

21 februarie 2023 - 03 mai 2023

Contact
 • Pentru întrebări generale privind FSE+: EMPL-EaSI@ec.europa.eu
 • Pentru întrebări specifice apelului: EMPL-ESF-2023-EURES-CBC@ec.europa.eu
Documente relevante

Ghidul apelului (limba engleză) 

Depunere proiect

Depunerea proiectelor se face electornic pe Platforma Funding & Tenders.