Apeluri de proiecte

Detașarea lucrătorilor: îmbunătățirea cooperării administrative și a accesului la informații și activități de combatere a muncii nedeclarate

Beneficiari eligibili

Finanțare acordată

Termen limită de depunere

A se vedea secțiunea „Eligibilitatea solicitanților” de mai jos

Se preconizează că bugetele proiectelor vor fi mai mari de 350.000 euro pe proiect.

3 mai 2023, ora 18:00 (5 PM – Brusseles Time)

Sursa de finanțare

Aceast apel este finanțat în cadrul componentei „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” (EaSI) a Fondului social european Plus (FSE+).

Operator de program

Comisia Europeană prin Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL)

Denumire completă apel

ESF-2023-POW-UDW - Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information and Activities to tackle undeclared work 

Componente

Apelul are două componente:

 • ESF-2023-POW-UDW-01 - Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information
 • ESF-2023-POW-UDW-02 - Activities to tackle undeclared work 

Fiecare cerere de proiect în cadrul acestui apel trebuie să abordeze doar una dintre aceste componente.

Solicitanții care doresc să se înscrie pentru mai mult de o componentă trebuie să depună o propunere separată în cadrul fiecărei componente.

Scop

C1. Detașarea lucrătorilor: îmbunătățirea cooperării administrative și a accesului la informații

Această componentă urmărește să sprijine Comisia și statele membre în înțelegerea provocărilor existente și a celor noi și să dezvolte inițiative în domeniul detașării lucrătorilor și al unei agende privind munca decentă.

C2. Activități de combatere a muncii nedeclarate

Pilonul European al Drepturilor Sociale a stabilit principii și drepturi esențiale pentru un proces reînnoit de convergență ascendentă către, de exemplu, condiții de muncă echitabile în special în domeniul ocupării sigure și adaptabile a forței de muncă, al salariilor, al informării cu privire la condițiile de angajare și protecția în caz de concediere, dialogul social și implicarea lucrătorilor etc. Componenta 2 își propune să contribuie la punerea în aplicare a principiilor-cheie ale pilonului din domeniul combaterii muncii nedeclarate.

Eligibilitatea solicitanților

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie:

 • să fie persoane juridice (organisme publice sau private)
 • să fie stabiliți în una dintre țările eligibile, și anume:
  • statele membre ale UE
  • țări din afara UE: țările SEE și țările asociate la FSE+ sau țările care sunt în curs de negociere pentru un acord de asociere și în cazul în care acordul intră în vigoare înainte de semnarea grantului

C1. Detașarea lucrătorilor: consolidarea cooperării administrative și a accesului la informații

Solicitanții principali, co-solicitanții și entitățile afiliate trebuie să se încadreze într-una dintre următoarele categorii:

 • Autorități publice;
 • Organizații internaționale (cu sediul social atât în interiorul, cât și în afara țărilor eligibile în cadrul apelului);
 • organizații non-profit (publice sau private);
 • centre/instituturi de cercetare;
 • instituții de învățământ superior (IIS);
 • Organizații ale societății civile (OSC),
 • Organizații de parteneri sociali la nivel european, național sau regional, organizațiile de parteneri sociali fără personalitate juridică sunt, de asemenea, eligibile, cu condiția să fie îndeplinite condițiile prevăzute în Regulamentul financiar.

C2. Activități de combatere a muncii nedeclarate

Pentru a fi eligibili, solicitanții unici sau solicitanții principali, co-solicitanții și entitățile afiliate trebuie să fie stabilite în statele membre ale UE și în țările SEE, în conformitate cu Regulamentul FSE+.

Co-solicitanții pot fi, de asemenea, stabiliți în țările candidate asociate și în țările potențial candidate, în conformitate cu Regulamentul FSE+.

Organizațiile de parteneri sociali fără personalitate juridică în conformitate cu legislația națională aplicabilă sunt, de asemenea, eligibile, cu condiția să fie îndeplinite condițiile din Regulamentul financiar.

Solicitanții unici sau principali, co-solicitanții și entitățile afiliate trebuie să se încadreze în una dintre următoarele categorii:

 • Autoritățile publice de aplicare a legii, cum ar fi inspectoratele de muncă, inspectoratele de securitate socială, autoritățile fiscale, autoritățile vamale, organismele de migrație, ministerele însărcinate cu combaterea muncii nedeclarate, poliția și procuratura;
 • Organizații ale partenerilor sociali. Organizațiile partenerilor sociali la nivel european, național sau regional, care sunt abilitate prin lege sau prin acord instituțional să efectueze sarcini de aplicare a legii pot fi solicitanți principali Alte organizații de parteneri sociali pot fi co-solicitanți.
 • Organizații fără scop lucrativ (private sau publice).

Componența consorțiului

C1. Detașarea lucrătorilor: consolidarea cooperării administrative și a accesului la informații

Numai consorțiile sunt eligibile. Propunerile trebuie să fie depuse de un consorțiu format din cel puțin 3 solicitanți (solicitant principal și co-solicitanți; nu entități afiliate), stabilit și înregistrat în cel puțin trei state membre diferite ale UE, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul FSE+ .

Solicitanții principali și co-solicitanții trebuie să fie stabiliți în statele membre ale UE și în țările SEE, în conformitate cu Regulamentul FSE+.

Co-solicitanții pot fi, de asemenea, stabiliți în țările candidate și potențial candidate asociate, în conformitate cu Regulamentul FSE+.

C2. Activități de combatere a muncii nedeclarate

Propunerile pot fi depuse de un singur solicitant sau de un consorțiu format din cel puțin 2 solicitanți eligibili (solicitant principal și co-solicitanți) (beneficiari; nu entități afiliate).

Solicitanții pot participa cu entități afiliate. Aceștia vor primi o parte din banii de grant și, prin urmare, trebuie să respecte toate condițiile apelului și să fie validate (la fel ca și beneficiarii); dar nu contează pentru criteriile minime de eligibilitate pentru componența consorțiului (dacă există).

Co-solicitanții pot fi, de asemenea, stabiliți în țările candidate asociate și potențiale candidate, în conformitate cu Regulamentul FSE+.

Entitățile afiliate trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate ca toți solicitanții.

Buget

Bugetul disponibil este de 5.000.000 euro. Acest buget poate fi majorat cu maximum 20%.

Comisia se așteaptă să finanțeze între 2 și 9 propuneri pentru C1 și între 1 și 3 propuneri pentru C2.

Activități eligibile

C1. Detașarea lucrătorilor: îmbunătățirea cooperării administrative și a accesului la informații

Prin această componentă se intenționează să se finanțeze inițiative de cooperare transnațională care vizează dezvoltarea de activități de către părțile interesate relevante implicate în contextul detașării cu un impact semnificativ și de durată asupra lucrătorilor, întreprinderilor și administrațiilor. Activitățile au ca scop sprijinirea autorităților competente din SM și a partenerilor sociali în cooperarea administrativă, pentru a spori accesul la informații esențiale pentru lucrătorii detașați, pentru a promova baza de dovezi prin colectarea și evaluarea de date și analize originale.

Următoarele activități pot fi cofinanțate:

 • Cooperare: dezvoltarea de noi schimburi sau îmbunătățirea celor existente, evaluări inter pares și/sau programe de formare (de exemplu, vizite comune, inspecții comune, acțiuni de formare de scurtă durată) între funcționari ai autorităților publice competente și/sau între partenerii sociali și părțile interesate relevante în contextul monitorizării respectării și aplicării normelor aplicabile în ceea ce privește lucrătorii detașați și/sau al cooperării administrative și al asistenței reciproce, inclusiv al utilizării Sistemului de informare al pieței interne (IMI).
 • Informare: dezvoltarea și îmbunătățirea diferitelor formulare și formate de informare și/sau de consiliere pentru colectarea și difuzarea de informații de calitate, ușor de utilizat și specifice destinate lucrătorilor și/sau întreprinderilor cu privire la condițiile de muncă aplicabile lucrătorilor detașați, inclusiv prevenirea sărăciei lucrătorilor detașați și a discriminării pe bază de origine, precum și procedurile și condițiile care trebuie respectate de către întreprinderile din diferite state membre, precum și alte informații relevante pentru detașarea lucrătorilor în contextul prestării de servicii transfrontaliere.
 • Dovezi: dezvoltarea de proiecte comune de cercetare privind diferite dimensiuni ale detașării lucrătorilor în contextul prestării transnaționale de servicii și diseminarea rezultatelor prin strategii de publicare orientate, atât în domeniul științific, cât și în presa de specialitate și în cea generală.

C2. Activități de combatere a muncii nedeclarate

Tipurile de activități care pot fi finanțate în cadrul prezentei componente trebuie să vizeze cel puțin unul dintre domeniile de acțiune identificate mai jos:

 • Cursuri de formare comune pentru personalul implicat în activitățile de aplicare a legii;
 • Inspecții comune și schimb de personal al autorităților de aplicare a legii;
 • Furnizarea de asistență tehnică și/sau sprijin pentru punerea în aplicare a măsurilor/practicilor identificate de Platforma europeană de combatere a UDW;
 • Sisteme de schimb de informații;
 • Lucru colaborativ sub forma schimbului de informații și a învățării reciproce între autoritățile de aplicare a legii;
 • Campanii comune de sensibilizare/campanii sectoriale specifice/campanii regionale transfrontaliere.

Durata

În mod normal, proiectele ar trebui să aibă o durată de 24 de luni (sunt posibile prelungiri, dacă sunt justificate corespunzător și prin intermediul unui amendament).

Citerii de evaluare

 • Relevanță: punctaj minim - 28 de puncte, punctaj maxim - 40 de puncte;
 • Calitate - Proiectarea și implementarea proiectului: punctaj minim - 14 puncte, punctaj maxim - 20 de puncte;
 • Calitate - Echipa de proiect și modalitățile de cooperare: punctaj minim - 14 puncte, punctaj maxim - 20 de puncte;
 • Impact: 14 puncte, punctaj maxim - 20 de puncte.

Nivel minim de calitate: 70/100 puncte

Note:

*Limba oficială a apelului este limba engleză.

*Traducerea în limba română a fost realizată de echipa EaSI România - Punct de Contact Național.

*Sursa primară a informațiilor este operatorul de program - ESFA

Vizualizări: 38
Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

21 februarie 2023 - 03 mai 2023

Contact
 • Pentru întrebări generale privind FSE+: EMPL-EaSI@ec.europa.eu
 • Pentru întrebări specifice apelului: EMPL-ESF-2023-POW-UDW@ec.europa.eu
Documente relevante

Ghidul apelului (limba engleză) 

Depunere proiect

Depunerea proiectelor se face electornic pe Platforma Funding & Tenders.