Apeluri de proiecte

Inovații sociale pentru îmbunătățirea calificărilor tinerilor vulnerabili, în special a tinerilor NEETs

Solicitanți eliigibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

Doar consorțiile sunt eligibile pentru acest apel.

(vezi mai jos tipurile de organizații eligibile)

 Între 200.000 euro și 700.000 euro

27 martie 2024, ora 5:00 PM CEST (termen extins, termenul inițial fiind 29 februarie 2024)

Operator de program

Centrul European de Competență pentru Inovare Socială (ESFA - Lithuanian European Social Fund Agency)

Codificare apel

ESF-SI-2023-SKILLS-01

Obiective

Obiectivul apelului este de a dezvolta competențele tinerilor vulnerabili și, în special, ale tinerilor care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ sau o formare profesională (NEETs), prin reangajarea acestora în procesul de învățare și prin promovarea (re)integrării lor pe piața muncii.  

Proiectele ar trebui să se concentreze pe:  

 • dezvoltarea în continuare a unor abordări inovatoare pentru o sensibilizare eficientă, modele de învățare și activarea competențelor pe piața muncii; 
 • orientarea către tinerii vulnerabili; 
 • obținerea succesului prin combinarea elementelor esențiale ca nucleu al proiectelor.

Domenii de interes

Proiectul trebuie să includă o abordare inovatoare a cel puțin unuia dintre cele 3 domenii:

 • o sensibilizare eficientă a grupului țintă, care să conducă la o rată bună de absorbție,
 • modelele și mediile de învățare care să permită cursanților să dezvolte competențe relevante pentru piața muncii,
 • modalități adecvate de validare și activare a competențelor pe piața muncii.

Elemente esențiale ale proiectului

Următoarele elemente esențiale formează nucleul unui proiect, adică fiecare cerere trebuie să cuprindă următoarele elemente:

 • Abordare inovatoare;
 • Dovezi;
 • Parteneriat;
 • Activități pregătitoare;
 • Informare și sensibilizare;
 • Perfecționarea și/sau dezvoltarea competențelor;
 • Modalități de validare a competențelor și de activare pe piața muncii;
 • Măsurarea impactului;
 • Diseminarea și/sau extinderea și durabilitatea.

Eligibilitatea solicitantului

Persoanele juridice stabilite și înregistrate în statele membre sunt eligibile ca solicitanți sau co-solicitanți și parteneri asociați.

Solicitanții, co-solicitanții și partenerii asociați pot fi:

 • ONG-uri/entități non-profit din sectorul terț/voluntariat/județene,
 • autorități locale și regionale,
 • centre de ocupare a forței de muncă, servicii publice de ocupare a forței de muncă (SPO), agenții de ocupare a forței de muncă,
 • școli,
 • furnizori de educație și formare profesională (VET),
 • întreprinderi, parteneri sociali, organisme reprezentative legate de piața muncii, inclusiv camere de comerț. și alte asociații profesionale,
 • agențiile responsabile de validarea competențelor,
 • centre și entități de cercetare în domeniul învățării pe tot parcursul vieții,
 • asociații și reprezentanți ai celor implicați în EFP,
 • furnizorii de servicii de orientare, consultanță și informare legate de învățarea pe tot parcursul vieții.
 • finanțatori publici și privați.

Persoanele fizice nu pot fi solicitanți, co-solicitanți sau parteneri asociați. Organizațiile internaționale nu pot fi solicitanți, nici co-solicitanți, dar pot fi parteneri asociați.

Componența consorțiului

Doar consorțiile sunt eligibile.

Pentru a fi considerat eligibil, un consorțiu trebuie să includă un solicitant (coordonator) și cel puțin un co-solicitant din alt stat membru al UE decât coordonatorul.  Fiecare consorțiu trebuie să implice, de asemenea, cel puțin un cofinanțator, care poate fi o entitate juridică publică sau privată în calitate de coordonator, beneficiar sau partener asociat. Cererea trebuie să indice rolul unei astfel de instituții ca potențial cofinanțator. 

Grupul țintă al proiectului

Proiectele depuse în cadrul acestui apel ar trebui să vizeze tinerii vulnerabili, în special NEETs, care au dificultăți de acces la muncă sau la formare profesională din motive individuale sau structurale (de exemplu, sărăcie, excluziune socială, handicap, șomaj pe termen lung, performanțe școlare sau competențe profesionale insuficiente, context de migrație etc.).

În conformitate cu concentrarea tematică privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (15-29 de ani), beneficiarii sunt liberi să includă participanți cu vârsta de 15 ani în contextul FSE+.

În cadrul acestui grup-țintă, participanții relevanți vor fi, de exemplu:

 • Persoanele care părăsesc timpuriu școala;
 • Tineri slab calificați fără experiență profesională;
 • Tinerii inactivi din punct de vedere economic;
 • Tinerii cu dizabilități sau cu alte probleme de sănătate;
 • Tinerii proveniți din medii dezavantajate sau minoritare;
 • Tinerii care se confruntă cu discriminarea.

Buget

Bugetul estimat este de 9 milioane de euro.

Cofinanțare

O cofinanțare de cel puțin 20% trebuie să provină din alte resurse decât bugetul UE.

Activități eligibile

Activitățile care pot fi finanțate ca parte a proiectelor pot include, dar nu se limitează la:

1. Activități legate de cartografierea și de contactarea grupului țintă:

 • Activități de cercetare documentară pentru a pregăti alte activități care vizează beneficiarii finali (de exemplu, cercetare despre grupul țintă, nevoile acestora, metodologiile adecvate etc.);
 • Activități de cartografiere a grupurilor țintă, a nevoilor acestora și/sau a sprijinului deja disponibil;
 • Ajungerea la tineri, motivarea acestora și oferirea de îndrumare.

2. Activități legate de perfecționarea și/sau dezvoltarea competențelor:

 • Crearea unor medii de învățare inovatoare, de exemplu, locuri de încredere în care cursanții se simt mai în largul lor decât în sălile de clasă obișnuite, inclusiv locuri pe care cursanții le-ar cunoaște prin activitățile și hobby-urile de zi cu zi (de exemplu, biblioteci, muzee, grădini, mediul online/virtual etc.);
 • Conceperea programului, de preferință combinând mai multe elemente, cum ar fi formarea, experiența profesională, competențele de viață, competențele digitale, competențe de bază (competențe necesare pentru activitățile de zi cu zi), competențe ecologice etc.;
 • Promovarea antreprenoriatului verde și digital;
 • Elemente integrate de învățare la locul de muncă, cum ar fi stagiile de practică, stagiile de formare profesională, ucenicia etc.;
 • Activități de consolidare a capacităților pentru educatori sau alt personal al entităților implicate în activitățile de dezvoltare a competențelor, angajatori și alte părți interesate relevante;
 • Implicarea persoanelor NEETs în coproiectarea și cofurnizarea programelor de ocupare a forței de muncă prin parteneriate cu autoritățile locale. întreprinderi locale (coproducție).

3. Activități legate de orientarea individuală:

 • Îndrumare și/sau consiliere, inclusiv mentorat sau tutoriat (personalizat);
 • Prevederea unui sprijin înainte și după plasare (de exemplu, colaborarea cu angajatorii înainte și după intervenție);
 • Sprijin din partea experților pentru dezvoltarea ideii de afaceri a tinerilor.

4. Activități legate de validarea și activarea competențelor pe piața muncii:

 • Sprijinirea activării competențelor participanților pe piața forței de muncă, de exemplu prin stagii de formare sau alte activități care implică companii, în special IMM-uri, târguri de locuri de muncă specifice și alte forme de comunicare cu angajatori;
 • Activități care conduc la validarea competențelor dobândite, de exemplu, prin intermediul unei certificări adecvate;
 • Dezvoltarea sau îmbunătățirea în continuare a instrumentelor și metodelor de evaluare a competențelor.

5. Sprijin pentru a permite participanților să participe la activitățile proiectului:

 • Asigurarea unor facilități de îngrijire pentru copiii/persoanele aflate în întreținerea tinerilor care participă la formare/dezvoltare a competențelor activități de dezvoltare a competențelor;
 • Sprijinirea participanților cu o locuință pe durata proiectului.

6. Participarea la evenimente de învățare reciprocă

 • Participarea la evenimente de învățare reciprocă organizate de Centrul European de Competență pentru Inovare Socială pentru a face schimb de cunoștințe și experiență în implementarea proiectelor cu alți beneficiari. Se intenționează să se organizeze 4-5 evenimente de învățare reciprocă pe parcursul implementării proiectelor (maximum 2 evenimente vor avea loc la fața locului (provizoriu la Vilnius și Bruxelles, iar celelalte online).

Durata

Durata orientativă a unui proiect ar trebui să fie de până la 24 de luni.

Criterii de evaluare

 • Relevanță: punctaj minim - 25 de puncte, punctaj maxim - 40 de puncte;
 • Calitate - Proiectarea și implementarea proiectului: punctaj minim – 20 de puncte, punctaj maxim – 40 de puncte;
 • Impact: punctaj minim -10 puncte, punctaj maxim - 20 de puncte.

Nivel minim de calitate: 60/100 puncte

Pentru a accesa pagina oficială a apelului de proiecte, click aici

Note:

*Limba oficială a apelului este limba engleză.

*Traducerea în limba română a fost realizată de echipa EaSI România - Punct de Contact Național.

*Sursa primară a informațiilor este operatorul de program - ESFA

Vizualizări: 214
Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

10 noiembrie 2023 - 27 martie 2024

Contact
 • Pentru întrebări legate de IT: IThelp@esf.lt    
 • Pentru întrebări legate de apel: Skills@esf.lt
Depunere proiect
 • Depunerea proiectelor se face electornic. 
 • Pentru detalii privind accesul în platformă, consultați pagina apelului la următorul link.